US crime Disneyland employee arrested over dry ice explosion in Toontown 44274

This photo stored at: Disneyland

Nghi phạm 22 tuổi là bán hàng tự động ngoài trời "diễn viên" và được tổ chức trên 1 triệu USD tiền bảo lãnh vì tình nghi sở hữu thiết bị phá hoại - high-definition photo for free download.

disneyland explosion

Disneyland